Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató

Társaságunk, az EB HUNGARY INVEST Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban GDPR) foglaltak szerint tájékoztatást nyújtsunk az általunk végzett adatkezelésekről.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

 

I. AZ ADATKEZELŐ

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően adatkezelő:

EB HUNGARY INVEST Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-725294, nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13240567-2-42)

(a továbbiakban: „mi”, illetve „társaságunk”)

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 80.

e-mail postafiók: adatkezeles@ebhinvest.hu

telefon: +36-1/220-6149

weboldal: ebhinvest.hu

 

II. ADATKEZELÉSEINK

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉSE

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megrendelőinkkel vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk magánszemély vagy egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül. Ha pedig szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner által megjelölt kapcsolattartó személy vonatkozásában kerül sor.

 

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben szerződő partnerünk (akár megbízói/megrendelői, akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése. A szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, és szerződő partnerünk természetes személy vagy egyéni vállalkozó, abban az esetben személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Amennyiben szerződő partnerünk képviseletében kapcsolattartó személy jár el, a kapcsolattartó személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

A szerződéseinkhez tartozóan a teljesítésigazolás és a vállalkozói, megbízási díj elszámolásának céljából sor kerülhet a közreműködő személyek által teljesített munkaórák nyilvántartására.

A fentieken kívül kivitelezési projektjeink során az építési területre történő be-, illetve kilépéskor belépési jegyzéket is vezethetünk annak érdekében, hogy baleset, bűncselekmény vagy szabálysértés esetén visszakereshető legyen, hogy ki járt és mikor a területen, illetve a belépési nyilvántartás a teljesítésigazolások kiállítását is segíti.

 

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célokból?

Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén:

 • személyazonosító adatok (név, lakhely, születési hely és idő, anyja neve)
 • írásbeli szerződés esetén aláírás
 • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi szám
 • számlázási név, cím, adószám, szállítási név és cím
 • elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
 • számla adatok (számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.)
 • megrendelés részletei: termékek, szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára, megrendelés időpontja, státusza
 • fizetési adatok (bankszámlaszám, fizetés napja, összege, módja, esetleges tartozások nyilvántartása)
 • bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja
 • teljesítésigazolás, munkaidőnyilvántartás adatai

Kapcsolattartók esetén:

 • név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör

Teljesítésigazolások, munkaidőnyilvántartások

 • teljesítés helye, ideje, mennyisége
 • amennyiben az elszámolás szempontjából releváns a tevékenységet végző személy neve
 • igazolást kiállító személyek neve, aláírása

Belépési jegyzék:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Belépés ideje (nap, óra, perc)
 • Távozás ideje (nap, óra, perc)

 

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

Természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyazonosító, kapcsolattartási adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az általános adójogi elévülési idő alatt kezeljük (5+1 év), és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

 • számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;
 • amennyiben megbízónk, megrendelőnk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik;
 • a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003 (XI.5.) Korm. rendelet alapján újonnan épített lakások és lakóépületek építése esetén jótállással tartozunk. A jótállás időtartamát a rendelet 3. §-a határozza meg háromtól tíz évig terjedően. A jótállási kötelezettség teljesítése érdekében az előírt jótállási ideig kezeljük a kapcsolódó szerződést és kivitelezési, műszaki átadás-átvételi dokumentációt.

A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük.

A teljesítés igazolások, munkaidőnyilvántartásokban szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz a szerződés teljesítése. A teljesítés igazolásokat főszabály szerint az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz 5 évig őrizzük meg, illetve amennyiben a szavatossági vagy jótállási idő ennél hosszabb, abban az esetben annak lejártáig őrizzük ezen iratokat is. A munkaidőnyilvántartásokat az elszámolás sikeres lezárását és a teljesítésigazolás kiállítását követően negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végével megsemmisítjük.

A kivitelezési területre történő belépési nyilvántartásban szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján azon jogos érdekünk, hogy a kivitelezési területre történő be- és kilépés ellenőrzött és visszakereshető módon történjen, ezáltal biztosítva a vagyonvédelmi célokat, illetve a nyilvántartás adataira támaszkodva elősegítve a vállalkozói elszámolásokat. Tekintettel arra, hogy a be- és kilépések adataira nincs már szükség azt követően, ha jogsértés nem merült fel, illetve, ha az elszámolások megtörténtek, ezért ezen nyilvántartásokat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végével megsemmisítjük.

 

 1. HÍRLEVÉL

Adatkezelés célja

Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, a feliratkozás során megadott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az e-mail címére időről időre elektronikus hírlevelet küldjünk. A hírleveleinkben szakmai érdekességekről, az építőipart érintő változásokról és aktuális projektjeinkről tájékoztatjuk.

Kezelt személyes adatok köre

kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail

Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adatot nem ad meg, úgy hírlevél feliratkozását nem tudjuk befogadni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Hozzájárulás hiányában feliratkozását nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk Önnek megküldeni.

Hozzájárulását a feliratkozási űrlap megfelelő kitöltésével tudja megadni, és az ezt követően küldött e-mailben szereplő linkre történő kattintással tudja feliratkozását .

Adatkezelés időtartama

Amennyiben a szereplő linken keresztül a feliratkozását 24 órán belül nem véglegesíti, a feliratkozás során megadott adatait haladéktalanul töröljük. Feliratkozását megismételheti az űrlap ismételt kitöltésével.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait továbbá bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

 • Ön ezt kéri vagy
 • az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy
 • a hírlevélről leiratkozik.

 

A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
 • a adatvedelem@ebhinvest.hu címre küldött e-mailes nyilatkozat ;
 • postai úton az EB HUNGARY INVEST Kft. részére a 1475 Budapest, Pf. 80. címre küldött levélben.

 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATKEZELÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben Ön valamely kérdésével, panaszával hozzánk fordul (kapcsolatfelvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékozódás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez kapcsolódik, akkor arra a kapcsolattartásra az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

 

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

E-mail útján érkező megkeresés esetén:

név, e-mail cím, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)

Telefonon érkező megkeresés esetén az alábbi adatokat kezeljük:

név, telefonszám, beszélgetés dátuma, időpontja, érdeklődő által megadott személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő az ügyfélszolgálathoz fordult)

Postai úton küldött levél esetén:

feladó neve, címe, levél kézbesítésének dátuma, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

 

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekünkből kezeljük.

 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

 

 1. AJÁNLÁSOK

Mi az adatkezelés célja?

A munkáinkkal kapcsolatos korábbi megrendelők véleményének közzététele annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat népszerűsítjük, megbízhatóságunkat alátámasszuk. A személyesség, hitelesség erősítése érdekében kerül közzétételre az ajánlást adó személy neve, ha ehhez hozzájárul.

 

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Az ajánlás adó személy neve, általa képviselt szervezet neve, ajánlásban foglaltak tartalma.

 

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Az ajánlást adó személy önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont).

 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelési cél megszűnéséig, ha ez utóbbi előbbi, kezeljük az érintett személyes adatokat.

 

 1. SZEMÉLYEKET IS ÁBRÁZOLÓ KÉPEK KÖZZÉTÉTELE

Mi az adatkezelés célja?

A személyeket ábrázoló képek, videók közzétételére általánosságban abból a célból kerül sor, hogy társaságunkba vetett bizalmat növelje, társaságunk emberközelibbé váljon, érdeklődök megismerjék az „embert a cég mögött”. Ezen kívül referencia munkákra vonatkozó beszámolók esetén a tájékoztatás hitelességét is alátámasztja, ha a képen a releváns személyek megjelennek.

 

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Fénykép esetén képmás, míg videó esetén ezen felül az érintett személy magatartása, hangja.

 

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Amennyiben online környezetben vagy nyomtatott formában olyan képet vagy videót teszünk közzé, amelyen valamely személy azonosítható, felismerhető, abban az esetben a közzétételre az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) kerül sor.

Munkavállalóinkat, illetve vezető tisztségviselőinket ábrázoló képek, videók közzététele, felhasználása esetén az adatkezelés jogalapja vagy az adott személy hozzájárulása vagy ha az adott személy a hozzájárulást nem tudja önkéntesen, befolyásmentesen megtenni, akkor az adatkezelésre társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján kerül sor. Jogos érdekünk ez esetben a közzététel konkrét céljától függhet, de általánosságban a közzététel célja és ezáltal a mi érdekünk, hogy társaságunk emberközelibb legyen, ezáltal pedig a társasággal szembeni bizalmat növeljük. Jogos érdekünk ekként, hogy a társaságunk iránt érdeklődök megismerjék az embert a cég mögött.

 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a cél megszűnéséig, ha az korábbi.

 

 1. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Társaságunk céges profillal rendelkezik különböző közösségi média felületeken:

 • Facebook: https://www.facebook.com/ebhinvest.hu
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eb-hungary-invest-kft./
 • Instagram: https://www.instagram.com/ebhinvest/
 • Google Cégem: https://business.google.com/posts/l/01777890434642555511?hl=hu

 

A közösségi média felületek működési alapelveiről, az ott elérhető funkciókról alapvetően az adott közösségi média felületet üzemeltető dönt. Társaságunk, mint felhasználó azonban lehetőséget kap arra, hogy az egyes funkciókat (korlátozottan) testreszabja, ezáltal az adatkezelésben mind társaságunk, mind az adott közösségi felület részt vesz. Ebből következően a közösségi médiát üzemeltető cég / szervezet és társaságunk a felületen történő adatkezelés vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek. A közösségi média felületet üzemeltető cég döntéseire azonban nincs ráhatásunk, és a saját adatkezelési tájékoztatójukban foglaltakon túl mi sem rendelkezünk információval az adatkezelési tevékenységükről, ezért ebben a körben felelősségünket kizárjuk.

A közösségi média felületek igénybevétele előtt kérjük, hogy ismerjék meg az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatóját is annak érdekében, hogy Önök, mint felhasználók is élni tudjanak a közösségi média felület által biztosított adatvédelmi beállítások személyre szabásával.

A közösségi felületeken az oldalainkhoz csatlakozott felhasználókról az oldal szabályai, és a felhasználó beállításai szerinti személyes adatokat ismerhetjük meg, úgy, mint profilkép, név, stb. A felhasználónak lehetősége van továbbá a bejegyzéseinket minősíteni (lájkolni), értékelni, megosztani, hozzászólni. A kommenteket, bejegyzéseket moderáljuk, és amennyiben az megítélésünk szerint jogszabályba ütköző vagy társaságunk, esetleg más jogait és érdekeit sérti, azt jogosultak vagyunk eltávolítani.

A közösségi média igénybevétele és ekként az azon keresztül megvalósuló adatkezelés társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Jogos érdekünk fűződik ugyanis ahhoz, hogy társaságunkat e felületeken is népszerűsítsük, elérhetőek legyünk, és a szolgáltatásink, álláslehetőségeink érdeklődök e felületeken keresztül is kapcsolatba tudjanak lépni velünk, információhoz jussanak.

Amennyiben azonban az érintett szolgáltatók hozzájárulást kértek Öntől adatai kezeléséhez (pl. „fejezze ki hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával“, vagy „erősítse meg válaszát a megfelelő gombra kattintva“), az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja) lesz.

A felhasználó maga is jogosult a kommentjeit, bejegyzéseit eltávolítani, illetve arra társaságunk is jogosult az adott oldal szabályai függvényében. A közösségi oldal vagy társaságunk profiljának megszüntetésével a közösségi oldalon történő adatkezelés is megszűnik.

Az ebhinvest.hu weboldalon a Facebookra, a LinkedIn-re és a g+ oldalra irányító egyszerű linkeket helyeztünk el. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, megnyílik a linkhez tartozó közösségi platformon elérhető céges felületünk, ahol Ön bejegyzéseinket olvashatja, kommenteket írhat, üzenetet küldhet számunkra.

 

 1. COOKIE KEZELÉS

Mi az a cookie, és mi a célja?

A www.ebhinvest.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül az Ön által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet, stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.

A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével számukra kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatást tudnak nyújtani.

A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelő működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A működéshez szükséges cookie-k különösen:

 • a felhasználók által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)
 • hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”)
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)
 • multimedia-lejátszó munkamenet sütik („multimedia player session cookie”)
 • terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”)
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”)

Ezen kívül egyes cookie-k lehetővé teszik, hogy felhasználási tendenciákat elemezzünk, illetve a weboldal funkcióit javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk a weboldal teljes használatról.

A cookiek adatait felhasználhatjuk arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítsunk fel, illetve elemezzünk, valamint, hogy az azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítsuk, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzuk.

A cookiek által gyűjtött adatok tehát alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsoljuk össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzunk.

A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:

 • A küldő szerver neve
 • A cookie élettartama
 • Az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám

A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni. A cookiek központi szerepet játszanak az internet testreszabhatóságában és a viselkedés alapú reklámozás is általában cookie alapon működik.

 

Hogy törölheti, tilthatja le a cookiekat?

A cookie-kat Ön képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a webböngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ, melyek a cookie-t használják.

A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:

 

BöngészőCookie beállítása (link)
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Safarihttps://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

 

Milyen sütiket használunk és azok mire ?

 

Süti neveÉlettartamaFunkciója (Miért szükséges a Weboldal vagy a felhasználók részére)
kv_gdpr_popup6 hónapEzt a honlap láblécében található süti elfogadó sáv rakja le. Innen tudja, hogy a mi az, ami el van fogadva és mi az ami nincs.
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
6 hónap – 2 évEzt a cookie-t a Google úgy állította be, hogy elősegítse az érdeklődési kör profiljának összeállítását és releváns hirdetések megjelenítését más webhelyeken.
_ga2 évUrl, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv.
_gid24 óraGoogle Analytics azonosító cookie, automatikusan generált alfanumerikus azonosító.
_gat1 percA _gat cookie a Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 1 perc után lejár.
1P_JAR1 hónapWebhelystatisztikákhoz gyűjt adatot és célzott hirdetések küldését teszi lehetővé.
CONSENT20 évA süti kezeléséhez adott hozzájárulást tárolja.
SEARCH_SAMESITEmunkamenetA felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek a két sütinek a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is.
SID2 évA felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek a két sütinek a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is.
APISID2 évGoogle plus like-olással és megosztással kapcsolatos süti.
SAPISID2 évBiztonsági süti, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait.
SSID2 évGoogle térkép adatok mentésére szolgál.
OTZ17 napA süti a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódik és a webhely látogatóinak összesített elemzéséhez nyújt információkat a Goggle Analytics szolgáltatásnak.
NID1 évEz segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.
wordpress_test_cookiemunkamenetBejelentkezési oldalon ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője képes-e a sütik fogadására, valamint az arra jogosult adminisztrátoroknál és szerkesztőknél ellenőrzi, hogy bejelentkezett állapotban van-e, vagy nem.

 

A Weboldallal összefüggésben igénybe vesszük továbbá a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat a mi érdekünkben elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

 

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az általunk kezelt személyes adatokat azon munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóink és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok :

 

Az adatfeldolgozóAz adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név: Coimbra ITS Kft.

székhely: 1037 Budapest, Hunor u. 62. A lh./fsz. 2.

elérhetőség: www.coimbraits.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 

név: SalesAutopilot Kft.

székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.

elérhetőség: https://www.salesautopilot.hu/

Tevékenység: hírlevél adatbázis kezelése

Megismert adatok: hírlevél feliratkozók által a feliratkozás során megadott személyes adatok

 

név: REISSWOLF BUDAPEST Kft.

székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.

elérhetőség: www.reisswolf.hu

Tevékenység: iratmegsemmisítés

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

Az EB HUNGARY INVEST Kft. a következő szabványokat működteti:

ISO MSZ EN ISO 9001:2015

ISO MSZ EN ISO 14001:2015

ISO MSZ EN ISO 28001:2015

ISO MSZ EN ISO 50001:2011

 

A tanúsítást az INTERCERT Kft. (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 14. 2. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-725185) végzi, illetve a tanúsítványok megújításánál képviseletünkben eljár a RENDSZER-ÉPÍTŐ Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Szikra utca 53., cégjegyzékszám: 19-09-520351) Ennek keretében az INTERCERT Kft. és a RENDSZER-ÉPÍTŐ Kft. képviseletében eljáró személyek jogosultak az EB HUNGARY INVEST Kft. azon irataiba, rendszereibe betekinteni, amelyek a tanúsítás szempontjából indokoltak. Saját céljaikra a tanúsító cégek az adatokat nem használják fel, azokat kizárólag az EB HUNGARY INVEST Kft. minőségtanúsítása céljából jogosultak megismerni.

Az EB HUNGARY INVEST Kft. részére könyvvizsgálatot végző KONTO-ROLL AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., cégjegyzékszám: 01-09-469180), illetve annak munkatársai jogosultak az EB HUNGARY INVEST Kft. irataiba történő betekintésre, illetve a könyvvizsgálat érdekében szükséges másolat készítésére, kezelésére. A könyvvizsgáló cég ennek keretében személyes adatokat kizárólag a könyvvizsgálattal összefüggő tevékenysége teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékig és ideig jogosult kezelni.

 

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

 

VI. AZ ÖN JOGAI

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a mi jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Tiltakozáshoz való jog: Azon adatkezelést érintően, amely alapja a mi vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általunk folytatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

Adathordozáshoz való jog: Az Önnel kötött szerződéseinkhez kapcsolódó adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

 

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az adatkezelés@ebhinvest.hu e-mail címre vagy postai levélben az EB HUNGARY INVEST Kft. 1107 Budapest, Fogadó u. 4. szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

 1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

 

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2021.07.09.

 

EB HUNGARY INVEST Kft.

adatkezelő