Visszaélés-bejelentés szabályzat


I. CÉL

Társaságunk a lehető legmagasabb szinten kötelezte el magát az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az integritás elvei mellett. Jelen Szabályzat az etikus viselkedés ösztönzése és védelme jegyében lehetővé teszi, hogy a Társaságunk mind a munkavállalói, mind külsős partnerei felé egy olyan védelmi mechanizmust alkosson meg, mely biztosítja a felelősségteljes és hatékony együttműködést, elősegíti a munkáltató és munkavállalói korrupció elleni fellépését és a bejelentők minél teljesebb védelme érdekében meghozza a megfelelő intézkedéseket.

Társaságunk nevéből alkotott mozaikszó megfelelően szemlélteti cégünk vezérelveit is, melyek nem csak a mindennapi operatív munkavégzés, hanem a panaszok teljes körű kivizsgálása, valamint a visszaélések bejelentése során is áthatják működésünket:

E →  Egyenlőség

B →  Biztonság

H Hatékonyság

Társaságunk jelen Szabályzat megalkotásával, valamint a Panasztörvény vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása által célul tűzte ki a Társaságon belüli folyamatok tökéletesítését, fejlesztését, valamint a visszaéléseket lehetővé tevő helyzetek kiküszöbölését, megelőzését. Munkatársaink a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásával és a bejelentővédelmi intézkedésekkel gyors és hatékony jogvédelmet kaphatnak, panaszaik megfelelően kivizsgálásra kerülhetnek, így azok hatékony kezelése hozzájárulhat a kiegyensúlyozott munkahelyi kultúra megőrzéséhez.

Erdei Zoltán József

ügyvezető

EB HUNGARY INVEST Kft.

 

II. BEVEZETÉS

1. Az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztési és Építőipari Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4. székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.; cégjegyzékszám: 01-09-725294; adószám: 13240567-2-42; képviseli: Erdei Zoltán József ügyvezető (a továbbiakban: „Foglalkoztató” vagy „Társaság”) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvényben („Panasztörvény”) foglalt rendelkezéseknek megfelelően – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („”) 9. § (2) bekezdésére – munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert („Visszaélés-bejelentési Rendszer”) üzemeltet – az EthiCom által biztosított rendszer útján – melynek célja a Panasztörvény rendelkezéseivel összhangban a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések feltárása és kivizsgálása.

Jelen Szabályzat hatálybaléptetésével, valamint a Visszaélés-bejelentési rendszer kidolgozásával Társaságunk eleget tesz a Panasztörvény 18. § szerinti kötelezettségének – miszerint „az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre” – továbbá törekszik arra is, hogy a szervezetrendszerében esetlegesen felmerülő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések mielőbb felismerje és a rendelkezésre álló jogszabályi eszköztár mentén azokat hatékonyan orvosolja, ezzel biztosítva a jogszerű működését.

2. Társaságunk rögzíteni kívánja, hogy elítéli az olyan magatartást vagy viselkedést, amely veszélyes, törvénytelen, szabálytalan, etikátlan, aggályos vagy más módon nem elfogadható és ellentétes az irányelveinkkel és értékeinkkel, továbbá amely ellentétes a Panasztörvényben meghatározott visszaélés fogalmával. Társaságunk ilyennek tekinti különösen, de nem kizárólagosan az alábbi magatartásformákat:

 • pénzügyi visszaélés, csalás, korrupció;
 • összeférhetetlenség;
 • hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció);
 • emberi jogi diszkrimináció
 • munkahelyi biztonság és egészségvédelem
 • szabálytalan működés
 • környezetvédelem
 • adatkezelés és adatvédelem
 • IT-biztonság
 • Egyéb

 

3. Jelen Szabályzat keretén belül kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő: a Társaság.

 

III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1. A Szabályzatot az alábbi jogszabályokkal és dokumentumokkal összhangban kell alkalmazni

 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”)
 • a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Panasztörvény”)
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)

2. A Szabályzatot az alábbi belső szabályozó eszközökkel összhangban kell alkalmazni különösen az alábbi szabályzatokkal:

 • Etikai kódex;
 • Adatvédelmi szabályzat;
 • Munka- és tűzvédelmi szabályzat.

IV. ALAPELVEK

1. Tisztességes eljárás elve: az eljárásokban minden résztvevő az objektivitás, pártatlanság kritériumainak megfelelően és az Etikai Kódex szerint köteles eljárni.

2. Határidők betartása: az eljárásban résztvevők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy betartsák a jelen Szabályzatban foglalt, illetve törvényen alapuló határidőket.

3. Bizalmasság: az érintettek személyes adatainak, jó hírnevének és a Társaság üzleti információinak védelme érdekében az eljárás során készített, illetve rendelkezésre bocsátott minden információ és irat bizalmas. A Visszaélés-bejelentési Rendszeren keresztül érkezett ügyekben minden résztvevőnek bizalmasan kell kezelni minden, a bejelentés tartalmára, továbbá a Bejelentőre, valamint arra a személyre vonatkozó információt, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

4. Személyes adatok kezelése: a Társaság, mint adatkezelő a Visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentésben érintett személyeknek a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti. Az adatkezelés jogalapja: a Panasztörvény 18. § (1) bekezdésében rögzített jogi kötelezettség teljesítése, valamint az adatkezelő vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlásmentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása (a GDPR 6. cikk (1) c) és 9. cikk (2) bekezdés g) pontjai alapján). (3) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a bejelentés kivizsgálásához és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez nem szükséges személyes adatokat.

5. Bizonyítás szabadsága: a visszaélés-bejelentési rendszert működtető személyek szabadon választják meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződésük szerint értékelik.

6. Irányadó jog: jelen szabályzatra, illetve a lefolytatott eljárásra a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Bejelentő: az a személy, aki Bejelentést a Visszaélés-bejelentési rendszerben megteszi;

2. Bejelentésben érintett személy: a Bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy;

3. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi [Panasztörvény 16. § 1.].

4. Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat [Panasztörvény 16. § 2.].

5. Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi. [Panasztörvény 16. § 3.].

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

8. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

VI. VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

1. A Társaság által működtetett Visszaélés-bejelentési Rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb aggályos magatartásokra, illetve visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

2. A Visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság megbízása alapján – a megbízási jogviszonyban foglaltak szerint – figyelemmel a Panasztörvény 50. §-ában foglaltakra: a Whisly Kft. (székhely: 7953 Királyegyháza, Rigó utca 13.; cégjegyzékszám: 02-09-086270; adószám: 27484540-2-02), mint bejelentésvédelmi biztos („Bejelentésvédelmi biztos”) működteti.

3. A Bejelentésvédelmi biztos elérhetőségei:

 • Név: dr. Lojek Levente
 • Telefon: + 36 70 771 41 32
 • E-mail: levente@whisly.io

Munkanapokon: 8-16 óráig.

4. A Társaság Visszaélés-bejelentési rendszerében Bejelentést tehet [Panasztörvény 20. § (1), illetve (2) bekezdés]:

 • a Társaság által Foglalkoztatott;
 • az a Foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 • a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll;
 • a Társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyvezetéséhez tartozó személy;
 • a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve a megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;
 • a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes;
 • a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

5. Összeférhetetlenség: nem vehet részt a Bejelentés kivizsgálásában és a döntéshozatalban a Bejelentő, a bejelentésben érintett személy, illetőleg olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan, pártatlan megítélése egyéb okból nem várható.

VII. BEJELENTÉS MÓDJAI

1. A Bejelentést a Foglalkoztatónál alkalmazott Visszaélés-bejelentési Rendszeren keresztül lehet benyújtani.

2. A Foglalkoztató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Panasztörvény 26. §-ának felhatalmazása alapján a Foglalkoztatónál alkalmazott Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetésével összefüggésben személyes adatokat kezel, melyre vonatkozóan a Foglalkoztató külön tájékoztatást alapján értesíti a Foglalkoztatottakat, akik a tájékoztatást jelen Szabályzat elfogadásával megismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az adatkezelési tájékoztató jelen Szabályzat sz. mellékletét képezi.

3. A Bejelentő – a Panasztörvény által megfogalmazott előírások alapján – jogosult eldönteni, hogy a személyes adatainak megadása nélkül, vagy a személyes adatainak megadásával tesz bejelentést a Visszaélés bejelentési Rendszerben.

4. A Foglalkoztató a Panasztörvény által biztosított lehetőségével élve eldöntheti, hogy kivizsgálja, vagy sem a Bejelentést, amennyiben a Bejelentést azonosíthatatlan Bejelentő tette meg. Abban az esetben, ha a Foglalkoztató úgy dönt, hogy az azonosíthatatlan Bejelentő által tett Bejelentést nem kívánja kivizsgálni, jogában áll azonnali hatállyal lezárni az esetet.

5. A Foglalkoztató a személyes adatokkal történt, vagy azonosítható Bejelentést – jelen Szabályzatban ismertetett folyamat alapján – a Panasztörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően vizsgálja ki.

VIII. BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

1. A Foglalkoztatott írásbeli Bejelentést a Visszaélés-bejelentési Rendszerben az alábbi felületen tehet:

https://application.ethicom.hu/whistleblowing/ebhinvest

2. A Bejelentésvédelmi Biztos bejelentkezési felülete az alábbi linken érhető el:

https://application.ethicom.hu/whistleblowing/account/login/ebhinvest

3. A Bejelentő a Visszaélés-bejelentési Rendszerben tett írásbeli Bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a Bejelentés megtételéről visszaigazolást kap a törvényi és adatkezelési szabályok betartásával. [Panasztörvény 35. § (1) bekezdés].

4. A Foglalkoztató – a Bejelentésvédelmi biztos útján – a Bejelentést követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb a Bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja az esetet. Indokolt esetben, a Bejelentő egyidejű – e-mail útján történő – tájékoztatása mellett ez a határidő meghosszabbítható [Panasztörvény 3. § (1), illetve (2) bekezdések]

5. A Bejelentésvédelmi biztos a Bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól tájékoztatja. A Bejelentés kivizsgálásának és a Bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot [Panasztörvény 22. § (3) bekezdés].

6. A Bejelentés kivizsgálása során a Bejelentővédelmi biztos kapcsolatot tart a Bejelentővel, ennek keretében a Bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a Bejelentőt.

7. A Bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha [Panasztörvény 22. § (6) bekezdés a) – d) pont]

 • a Bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (azonosítatlan a Bejelentő, ha a Bejelentő személyére vonatkozóan – az erre irányuló ésszerű intézkedések ellenére – nem áll a Bejelentővédelmi biztos rendelkezésére elegendő információ)
 • a Bejelentést nem arra jogosult személy tette meg;
 • a Bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi Bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a Bejelentésben érintett személy jogainak a Bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

8. Ha a Bejelentés kivizsgálása jelen Szabályzat szerint mellőzhető, úgy a Bejelentővédelmi biztosnak ezen tény megállapításáig el kell végeznie a Bejelentés fogadásával, rögzítésével, valamint a Bejelentéssel összefüggő tájékoztatások megadásával kapcsolatos feladatokat.

9. A Bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a Bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására [Panasztörvény 23. § (1) bekezdés].

11. Ha a Bejelentés tartalma alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről [Panasztörvény 23. § (2) bekezdés].

12. A Bejelentővédelmi biztos a Bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a Bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás kizárólag akkor mellőzhető, ha a bejelentővédelmi ügyvéd a Bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.

13. A Bejelentővédelmi biztos egyebek mellett világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a Visszaélés-bejelentési Rendszer működésére, a Bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a Visszaélés-bejelentési Rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan ( számú melléklet).

 

IX. A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. A Visszaélés-bejelentési Rendszer úgy került kialakításra, valamint jelen Szabályzat megalkotásra, hogy a személyazonosságát felfedő Bejelentő, valamint a Bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

2. A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztja meg.

3. A Bejelentő személyes adatai a hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

4. A Visszaélés-bejelentési Rendszer keretei között

 • a Bejelentőnek,
 • annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a Bejelentésre okot adott, és
 • annak a személynek, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a Bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a Bejelentés kivizsgálása és a Bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

 

5. A Visszaélés-bejelentési Rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törlésre kerülnek a fenti bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatok.

6. Ha a vizsgálat alapján a Bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, akkor a Bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság a vizsgálat befejezését követő 30 (harminc) napon belül törli.

7. A Bejelentő személyes adatai – a nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatokat, információkat közlő Bejelentő adatainak kivételével – csak a Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv vagy hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv vagy hatóság az adatok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a Bejelentő hozzájárult. A Bejelentő személyes adatai kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

8. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 • ezzel összefüggésben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a Bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni;
 • megalapozottan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult állami szerv, hatóság vagy személy kérelmére át kell adni.

9. Ha a Bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a Bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

10. A Visszaélés-bejelentési Rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a Bejelentésre vonatkozó, a Panasztörvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

11. A személyazonosságát felfedő Bejelentő, a Bejelentésben érintett személy, illetőleg az a személy, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A Bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a Bejelentés tartalmára és a Bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a Bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

12. A Bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a Bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

13. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a Bejelentésben érintett, illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a Bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejthesse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

14. A Bejelentésben érintett illetőleg a Bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a Bejelentés kivizsgálását.

15. A Bejelentés kivizsgálása során alkalmazott adatkezelésre egyebekben a Társaság adatkezelési szabályzata, és a hatályos adatvédelmi jogszabályok az irányadók.

X. A BEJELENTŐ VÉDELME

1. A visszaélések kivizsgálása és a Bejelentő védelme kiemelten fontos Társaságunk számára, ezért biztosítjuk, hogy a Bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti.

2. Minden, a Bejelentő számára hátrányos intézkedés [Panasztörvény 41. § (1)]

 • amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
 • amelyet a 4. pontban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

 

3. Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás különösen [Panasztörvény 41. § (2) a) – o) pont]

 • a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések;
 • előléptetés megtagadása;
 • a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása;
 • a képzés megtagadása;
 • a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia;
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció – alkalmazása;
 • a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés;
 • a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód;
 • a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják;
 • egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése;
 • a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is;
 • az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet;
 • az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása;
 • az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
 • az engedély visszavonása.

4. A X. fejezet 3. pont szerinti hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a Bejelentő a Bejelentés megtételének jogszerűségét bizonyítja –

 • vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és
 • a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a Bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor [Panasztörvény 41. § (3) bekezdés].

5. A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen Bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához [Panasztörvény 42. § (1) bekezdés].

6. A Bejelentés jogszerű megtétele esetén a Bejelentőt nem terheli felelősség a Bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a Bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el [Panasztörvény 42. § (2) bekezdés].

7. A Bejelentő a Bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a Bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a Bejelentés szükséges volt a Bejelentéssel érintett körülmények feltárásához [Panasztörvény 42. § (3) bekezdés].

8. A Bejelentő jelen X. fejezet 5. -7. pontjaiban foglaltakra valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a Bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat [Panasztörvény 42. § (4) bekezdés].

9. A Bejelentés megtétele jogszerű, ha [Panasztörvény 45. §]

 • a Bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerben, a jelen Szabályzatban, illetve a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg;
 • a Bejelentő a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
 • a Bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a Bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Bejelentés időpontjában valós volt.

10. A Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

 • a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentő részére segítséget nyújt a Bejelentés megtétele során,
 • a jogszerű Bejelentést tevő Bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja, akit X. 3. pont szerinti hátrányos intézkedés érhet.

 

1. számú melléklet – A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL LETÖLTÉSE

2. számú melléklet – A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL LETÖLTÉSE

3. számú melléklet – SPEAK UP, ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A TIPPEKKEL KAPCSOLATBAN LETÖLTÉSE

A TELJES VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS SZABÁLYZAT LETÖLTÉSE