Projekt adatvédelmi tájékoztató


TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELÉSRŐL

Tisztelt Látogató!
Tisztelt Munkavállalónk!

 

Tájékoztatjuk, hogy az EB HUNGARY INVEST Kft. kamerás megfigyelést alkalmaz a székhelyén, a 1107 Budapest, Fogadó utca 4. szám alatt található „A” épületben, továbbá a folyamatban lévő projektek helyszínén.

Az érintett helyszíneken üzemeltetett kamerák elhelyezkedését és látószögét jelen tájékoztató mellékletei rögzítik.

A székhelyünkön kihelyezett kamerák vagyonvédelmi célból, míg az építkezési helyszíneken található kamerák vagyonvédelmi célból és egyúttal az élet és testi épség védelme céljából kerültek telepítésre.

A kamerák csak képet rögzítenek, hangot nem, és mind közvetlen (azaz valós idejű), mind rögzített felvételt készítenek.

Tekintettel arra, hogy a kamerák által készített képfelvételen látható a kamerák előtt elhaladó személyek képmása és magatartása, amelyek személyes adatnak minősülnek, a kamera használata adatkezelésnek minősül. Ezen adatkezelés részleteiről az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.

I. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

A kamerás megfigyelés keretében kezelt személyes adatainak (képmás és magatartás) kezelője társaságunk. Társaságunk cégadatai és elérhetőségei:

Adatkezelő neve: EB HUNGARY INVEST Kft.
székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.
cégjegyzékszáma: 01-09-725294
nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám: 13240567-2-42
(a továbbiakban: „EBH”, „mi” vagy „társaságunk”)
Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 80.
e-mail postafiók: adatkezeles@ebhinvest.hu
telefon: +36-1/220-6149
web: ebhinvest.hu

II. A KAMERÁS MEGFIGYELÉS JOGSZERŰSÉGE, JOGALAPJA

A kamerák látószöge úgy került beállításra, hogy azok kizárólag a társaságunk tulajdonában, illetve használatában álló területre irányulnak, és kizárólag a védett tárgyat, eszközt, területet figyelik.

Munkavállalók munkavégzésének megfigyelésére, magatartásuk befolyásolására a kamerát nem alkalmazzuk, azonban a kamerák felvételein szükségszerűen feltűnhetnek munkavállalók is. Rejtett kamerát nem üzemeltetünk, illetve kamerát nem alkalmazunk olyan helyen sem, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen.

A kamerarendszer által rögzített személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdekünk alapján kerül sor.

Jogos érdekünk a vagyonvédelem, illetve az élet és testi épség védelmének megvalósítása, amellyel álláspontunk szerint arányban áll az érintettek képmásának és magatartásának a kamerák általi szűk keretek közötti, szükségszerű kezelése. A jogszerűség alátámasztása érdekében elvégeztük az ún. érdekmérlegelési tesztet, amely során mérlegeltük a saját és az érintettek konkuráló érdekeit. A vizsgálat megállapításait a csatolt mellékletben rögzítjük.

A megfigyelt területre történő belépési pontoknál jól látható helyen, jól olvashatóan tájékoztató táblát helyeztünk el arról, hogy az érintett területen kamerás megfigyelés történik, valamint a tájékoztató tábla mellett elérhető jelen tájékoztató szövege is.

III. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐTARTAMA

A kamerák felvételei a felhőben kerülnek tárolásra, és a felvételt a készítését követő 30 nap elteltével töröljük.

Amennyiben a felvételnek bírósági vagy más hatósági eljárásban, egyéb igényérvényesítés keretében bizonyítékként történő felhasználása indokolt vagy az e célú felhasználás szükségessége felmerül, abban az esetben a felvételt a külön adathordozóra kimentjük.

Szintén kimentésre kerül a felvétel, ha az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a felvételen rögzített személyes adatok érintik, a felvétel készítését követő 30 napos határidőn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kéri, hogy a felvételt ne töröljük.

A felvételt a kimentéstől számított 30 nap leteltét követően azonban haladéktalanul megsemmisítjük, amennyiben ezen időtartam során bírósági, hatósági megkeresésre nem került sor. Továbbá e 30 nap leteltét megelőzően is töröljük a felvételt, ha azt a kimentést kérő személy kéri, vagy, ha magunk érdekében történt a kimentés és kétséget kizáróan megállapításra kerül, hogy bizonyítékként való felhasználására nem lesz szükség.

Bírósági, hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználás esetén a felvételt a bírósági vagy hatósági eljárás jogerős lezárását követően töröljük, feltéve, hogy a bizonyíték esetleges perújítás során történő felhasználása sem várható.

IV. KIK ISMERHETIK MEG A FELVÉTELEKET?

A képfelvételeket az alábbi személyek jogosultak megismerni:
o ügyvezető;
o biztonsági vezető;
o kamerák telepítését / üzemeltetését végző partnereink.

A kamerarendszer telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatokat az alábbi partnereink végzik:

• Központi irodában: HT Trade Biztonságtechnika Kft. (székhely: 1029 Budapest, Turul utca 22., web: www.htbizt.hu)

• Építkezési helyszíneken: M&L-Sec Kft. (székhely: 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 2., email: mlsec@mlsec.hu)

Amennyiben a rögzített felvételnek bírósági, hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználására kerül sor, a felvételt továbbítjuk az illetékes hatóság, bíróság részére.

V. FELVÉTELEK VISSZANÉZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, A FELHASZNÁLÁS CÉLJAI

Valós idejű felvételek figyelemmel kísérésére a bűncselekmények, szabálysértések, balesetek megelőzése és megakadályozása érdekében kerülhet sor.

Rögzített felvételek visszanézésére kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben bűncselekmény, szabálysértés elkövetésének gyanúja merül fel, baleset történt és annak kivizsgálásáról dönt az ügyvezető illetőleg a biztonsági vezető. A felvétel visszanézése során a megismerésre jogosultak közül is a leginkább érintettek számára, a legszűkebb körben biztosítunk betekintési lehetőséget. A betekintésről jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyben rögzítjük, hogy a betekintés során ki volt jelen, mi volt a betekintés célja, melyik időszakra vonatkozó felvétel került megtekintésre. A jegyzőkönyvet a betekintést elrendelő személy írja alá és egy további résztvevő hitelesíti.

A felvételt a bűncselekmény, szabálysértés, munkajogi, munkavédelmi jogsértés miatt folyó eljárásokban bizonyítékként használhatjuk fel.

VI. ADATBIZTONSÁG

Annak érdekében, hogy a felvételek biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk megsemmisülésüket, jogosulatlan felhasználásukat vagy megváltoztatásukat az alábbi adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk:

– az alkalmazott kamerák és az adattárolásra használt eszközök, programok a technika jelen állását tekintve megbízható, jó minőségűek;
– a közvetlen megfigyelés céljából üzemeltetett monitorok úgy kerülnek beállításra, hogy azokra illetéktelen személyek ne lássanak rá;
– a felvételekbe történő betekintéseket zárt körben, zárható irodában, az arra jogosultak jelenlétében végezzük;
– adatkimentés esetén a felvételt szintén jó minőségű, megbízható adattárolón helyezzük el, és adatbiztonsági intézkedésekkel is gondoskodunk arról, hogy ahhoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá;
– a rendszer műszaki biztonságának folyamatos ellenőrzéséről az üzemeltetést végző partnereink gondoskodnak, akik figyelemmel kísérik a kamerák állapotát, ellátják a karbantartási feladatokat.

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

VII. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidens bekövetkezését, észlelését minden munkavállalónk, adatfeldolgozónk köteles felénk haladéktalanul jelezni. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokat tartalmazó felvételhez jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisülnek a felvételek vagy elveszik az adathordozó, amelyen felvétel került tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve magas kockázat esetén, ha az érintettek közvetlen tájékoztatása nem lehetséges, az incidensről tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VIII. AZ ÖN JOGAI

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Az 1. pontban megadott elérhetőségeinken Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy van-e Önt rögzítő képfelvételünk, illetve kérheti, hogy az alábbiakról adjunk Önnek tájékoztatást: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

A felvételekbe a IV. pontban megjelölt személyeken túl az azon látszódó látogatók és munkavállalók jogosultak betekinteni. E betekintési jog kizárólag azon felvételekre vonatkozik, amelyeken az érintett személy szerepel, és csak azon időtartam vonatkozásában, amely során a képfelvételen látszódik. A betekintést előre egyeztetett időpontban a társaság székhelyén tesszük lehetővé egy, betekintési jogosultsággal rendelkező, általunk kijelölt személy egyidejű jelenléte mellett.

Az Önt rögzítő felvételekről kérésére másolatot is adunk. Amennyiben a felvételen nem csak Ön szerepel, akkor a felvételről olyan másolatot készítünk, amelyen a további személyek nem felismerhetők, kivéve, amennyiben Ön igazolja, hogy e további személyek a felvétel Ön általi megtekintéséhez, és olyan másolat kiadásához, amelyen személyük nem kerül kitakarítása, hozzájárultak vagy Ön igazolja azt a jogos érdeket, amely kitakarás mellett nem valósítható meg.

Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a képfelvétel nem teljes, téves vagy hiányos képet rögzít Önről és magatartásáról, kérjük, hogy ezt jelezze felénk, és álláspontját jegyzőkönyvben rögzítjük.

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Ön jogosult arra, hogy kérje az Önt rögzítő felvétel törlését. A felvétel kezelése elleni tiltakozás egyben a felvétel törlésével is együtt jár.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) a felvételre már nincs szükség abból a célból, amely érdekében az rögzítésre került;
b) a felvétel kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Tájékoztatjuk, hogy a törlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha a felvételre jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Tiltakozás A felvételek elkészítése jogos érdekünkből történik, azaz függetlenül attól, hogy ahhoz Ön hozzájárult-e vagy sem. Ha a felvételt sérelmesnek tartja, lehetősége van a felvételek kezelése ellen tiltakozni.

Tiltakozás esetén az érintett felvételt töröljük, kivéve, amennyiben annak megőrzése fontosabb jog érdekében szükséges. Ilyen fontosabb jog lehet az, amennyiben a felvételek bírósági, hatósági eljárásban történő felhasználása indokolt.

Adatkezelés korlátozása A felvételek megőrzésének időtartama során Ön kérheti a felvételek kezelésének korlátozását, ha (i) a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelmet terjesztett elő, az adatok pontosságának elbírálásához szükséges ideig; (ii) a felvételek kezelése jogellenes, de Ön ennek ellenére azok törlését ellenzi, vagy (iii) a felvételekre jogi igénye érvényesítése, védelme céljából szüksége van, viszont a felvételre nekünk az eredeti célból már nincs szükségünk, így azt törölnünk kellene.

Korlátozás esetén a felvételt nem töröljük, csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

IX. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az I. bekezdésben feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

X. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

XI. Igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. január 6.

EB HUNGARY INVEST Kft.
adatkezelő

2. sz. melléklet
Az érdekmérlegelési teszt és eredménye
Jogos érdeken alapuló adatkezelésnél meg kell vizsgálnunk, hogy a mi érdekeink nem sértik-e túlságosan a másik fél személyes adataihoz fűződő jogait. Ennek érdekében társaságunk mérlegelte, hogy a kamera alkalmazásához fűződő érdekünk (vagyonvédelem, élet és tesi épség védelme) arányban áll-e azzal, hogy az érintettek képmása és magatartása szükségképpen rákerülhet a felvételekre.

E körben megállapítottuk, hogy társaságunk érintett telephelyein nagy értékű áru kerül raktározásra, illetve nagy értékű gépek kerültek elhelyezésre, valamint az érintett telephelyeken áru átadás-átvétel is történik, amelyek következtében jelentősebb személyforgalom is megvalósul.

Mindezek következében jelentős érdekünk fűződik ahhoz, hogy a telephelyeken tárolt árukat, anyagokat és gépeket érintő bűncselekményeket, szabálysértéseket megelőzzük, illetve bűncselekmény, szabálysértés elkövetése esetén elősegítsük annak felderítését, az elkövető azonosítását.

Az élet és testi épség védelme tekintetében pedig figyelembe vettük az, hogy az építkezések veszélyes területnek minősülnek, ahol a munkavédelmi előírások betartásának, illetve betartatásának kiemelt jelentősége van. A munkavégzésben részt vevő személyek életének és testi épségének megóvása szempontjából kiemelt jelentősége van a balesetek megelőzésének. A balesetveszélyes tevékenység kiszűrését a kamerakép megkönnyíti. Ezen kívül a munkahelyi balesetek kivizsgálását is segítheti a kamerakép.

Tekintettel a terület és az építkezési helyszínek, valamint az építkezés folyamatainak adottságaira őrjárattal az állandó, minden érintett gépre, raktárkészletre, teljes építkezési folyamatra kiterjedő megfigyelés nem lenne hatékonyan megvalósítható, illetve bűncselekmény esetén az elkövetőről egy személy sem tud olyan pontos leírást adni, mint egy felvétel. Továbbá a felvételen a teljes eseménysor látszik, amely a bűncselekmény, baleset minősítését, részletei feltárását segíti. Értelemszerűen egy biztonsági őr csak az esemény észlelését követő eseményekről tud beszámolni, ezért a leleplezés előtti vagy elkövetéskori leleplezés hiányában az eseménysort kizárólag egy kamerafelvétellel lehet feltárni. Az építkezési területek teljes területének balesetvédelmi szempontú átfogó figyelemmel kísérése más módon szintén nem biztosítható.

Az érdekmérlegelés másik oldalán figyelembe vettük egyrészt, hogy látogatóink szabadon dönthetnek arról, hogy telephelyünkre a kamerás megfigyelés tudatában belépnek-e vagy sem. Látogatóforgalom továbbá jellemzően áruátvétel során történik.

Megállapítottuk továbbá, hogy munkavállalóink tekintetében a székhelyünkön elhelyezett kamerák kapcsán pusztán annyi érintettség valósul meg, hogy amikor munkavégzési helyükre haladnak vagy onnan távoznak, elhaladhatnak egy-egy kamera előtt. Építkezési helyszíneken a kamerák a teljes munkaterületet „madártávlatból” figyelik, ekként az ott tartózkodó személyek egyénileg nem feltétlen azonosíthatóak, másrészt a kamerás megfigyelés célja nem az egyes személyek munkavégzésének ellenőrzése, hanem a teljes építkezés folyamat, tendenciák, kivitelezési ütem figyelemmel kísérése. A kamerás megfigyelés tehát egyik esetben sem irányul a munkavállalók munkavégzésének megfigyelésére ellenőrzési célzattal. A kamerák nem alkalmasak arra, hogy a munkavállalók munkavégzés közbeni magatartását befolyásolják. A kamerák a munkavállalók emberi méltóságát nem sértik (mosdóban, öltözőben kamera nincs), magánéletük a kamerák révén szintén nem kerül ellenőrzésre, hiszen a kamerák a munkavállalók munkahelyén kerültek elhelyezésre, és a munkaközi szünetük eltöltésére szolgáló területet kamera szintén nem figyeli. A munkahelyi balesetek megelőzése, minél teljesebb körű és világos feltárása pedig a munkát végző személyek érdeke is. A balesetek világos és megbízható eredménnyel záruló kivizsgálása elősegíti a jövőbeli balesetek megelőzését. Az építkezéseken pedig kamera hiányában egy-egy balesetnek szemtanúja nincs, a sérült pedig vagy nem is emlékszik a balesethez vezető eseménysorra vagy épp nem képes azt azonosítani vagy önhiba esetén nem áll érdekében azt hitelt érdemlően közölni. Ezen adottságok mellett a kamera lehet tehát az az eszköz, amely a kivizsgálást segítheti.

Ezen kívül a kamerák alkalmazásának célja a vagyonvédelem, bűncselekmények és szabálysértések megelőzése és megakadályozása, elkövetők tettenérése, élet és testi épség védelme. A bűncselekmény és szabálysértés olyan kiemelt jellegű cselekmények, amely elkövetése munkavállalók részéről sem elfogadható, sőt, különösen a munkáltató – munkavállaló közötti bizalmi viszony miatt munkavállaló általi elkövetése még súlyosabbnak minősül.

Továbbá a kamerafelvételek visszanézésére vonatkozóan kidolgozott eljárási szabályaink, valamint az adatbiztonsági intézkedéseink által biztosítjuk azt, hogy a munkavállalók kamerák által rögzített személyes adatai (képmás és mozgás) a lehető legkisebb terjedelemben legyenek megismerhetők az arra feljogosított személyek részére, illetve, hogy illetéktelen személyek a felvételekhez ne férhessenek hozzá.

Mindezek alapján megállapítottuk, hogy társaságunk fenti érdekei arányban állnak a munkavállalók személyes adatának rögzítésével, érdekeikre olyan csekély mértékben van kihatással, amelyek elhanyagolhatók a kamera rendszer előnyeihez képest.

Budapest, 2022.01.01.
EB HUNGARY INVEST Kft.
adatkezelő